2021-2022 Bell Schedule

Monday

Period Start End
Teacher Meetings & Collaboration 8:00 am 8:55 am
1 9:00 am 9:40 am
2 9:45 am 10:25 am
Break 10:25 am 10:35 am
3 10:40 am 11:20 am
4 11:25 am 12:05 pm
Lunch 12:05 pm 12:40 pm
5 12:45 pm 1:25 pm
6 1:30 pm 2:10 pm
Break 2:10 pm 2:20 pm
7 2:25 pm 3:05 pm
8 3:10 pm 3:50 pm

Tuesday and Thursday

Period Start End
1 8:30 am 9:55 am
Office Hours 10:00 am 10:30 am
Break 10:30 am 10:40 am
3 10:45 am 12:10 pm
Lunch 12:10 pm 12:45 pm
5 12:50 pm 2:15 pm
Break 2:15 pm 2:20 pm
7 2:25 pm 3:50 pm

Wednesday and Friday

Period Start End
2 8:30 am 9:55 am
Office Hours (Wednesday) or Homeroom (Friday) 10:00 am 10:30 am
Break 10:30 am 10:40 am
4 10:45 am 12:10 pm
Lunch 12:10 pm 12:45 pm
6 12:50 pm 2:15 pm
Break 2:15 pm 2:20 pm
8 2:25 pm 3:50 pm

1-8 Minimum Day

Period Start End
1 8:30 am 8:55 am
2 9:00 am 9:25 am
3 9:30 am 9:55 am
4 10:00 am 10:25 am
Break 10:25 am 10:35 am
5 10:40 am 11:05 am
6 11:10 am 11:35 am
7 11:40 am 12:05 pm
8 12:10 pm 12:35 pm

Conferences/Min day

Period Start End
1/2 8:30 am 9:30 am
3/4 9:35 am 10:35 am
Break 10:35am 10:45 am
5/6 10:50 am 11:50 am
7/8 11:55 am 12:55 pm